Thông tư 52/2014/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an

Thông tư 52/2014/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an

Thông t 52/2014/TT-BCT Quy chun k thut Quc gia v an THÔNG T. BAN HÀNH QUY CHUN K THUT QUC GIA V AN TOÀN NG NG DN HI VÀ NC NÓNG NHÀ MÁY IN. Cn c Lut Tiêu chun và Quy chun k thut s 68/2006/QH 11 ngày 21 tháng 7 nm 2006;. Cn c Lut Cht lng s n phm, hàng hóa s 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 nm 2007;. Cn c Ngh nh s 127/2007 Thông t 52/2014/TT-BCT Quy chun an toàn ng ng dn THÔNG T. BAN HÀNH QUY CHUN K THUT QUC GIA V AN TOÀN NG NG DN HI VÀ NC NÓNG NHÀ MÁY IN . Cn c Lut Tiêu chun và Quy chun k thut s 68/2006/QH11 ngày 21 tháng 7 nm 2006;. Cn c Lut Cht lng sn phm, hàng hóa s 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 nm 2007;. Cn c Ngh nh s 127/2007/N Thông t 52/2014/TT-BCA qun lý bo qun bo dng phng 1. Tuân th quy nh ti Thông t này và các quy nh khác ca pháp lut có liên quan. 2. Qun lý cht ch và bo m sn sàng cha cháy. 3. Bo m úng quy trình k thut, cách thc, an toàn, tit kim và hiu qu. iu 5. Các hành vi b nghiêm cm. 1.Thông t s 52/2014/TT-BCT ca B Công thng : Ban hành QCVN 04:2014/BCT do Ban son tho Quy chun k thut quc gia v an toàn ng ng dn hi và nc nóng biên son, Cc K thut an toàn và Môi trng công nghip trình duyt, B Khoa hc và Công ngh thm nh và c ban hành theo Thông t s 52/2014/TT-BCT ngày 15

Quy chun k thut quc gia v chng sét cho các trm Ngày 17/7/2020, B Thông tin và Truyn thông ban hành Thông t s 16/2020/TT-BTTTT Quy chun k thut quc gia v chng sét cho

Thông t 35/2019/TT-BCT Quy chun k thut quc gia v an Ban hành kèm theo Thông t này Quy chun k thut quc gia v an toàn trm np khí du m hóa lng. Ký hiu: QCVN 02:2019/BCT. iu 2. Thông t và Quy chun k thut quc gia v an toàn trm np khí du m hóa lng này có hiu lc thi hành ngày 30 tháng 5 nm 2020. iu 3.D tho Thông t Ngng hiu lc Thông t s 15/2019/TT D tho Thông t Ngng hiu lc Thông t s 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 nm 2019 ca B trng B Khoa hc và Công ngh ban hành “Quy chun k thut quc gia v Thép không g”Quy chun k thut quc gia v yêu cu thit k ca hàng (Xây dng) - B Công Thng va ban hành Thông t 15/2020/TT-BCT quy nh quy chun k thut quc gia v yêu cu thit k ca hàng xng du QCVN 01:2020/BCT. Thông t có hiu lc t ngày 01/01/2021. nh minh ha (Ngun: Internet). Theo ó Thông t 48/2017/TT-BTNMT quy chun k thut quc gia v Thông t 48/2017/TT-BTNMT v quy chun k thut quc gia v mã lut khí tng trên cao và ra a thi tit do B trng B Tài nguyên và Môi trng ban hành

Related Products
Leave a message