THU HỒI TUẦN HOÀN NHIỆT KHÍ BỤI THẢI TẠI ỐNG KHÓI LÒ HƠI