Tính năng, đặc điểm và công dụng của lò hơi đốt củi trấu ép

Tính năng, đặc điểm và công dụng của lò hơi đốt củi trấu ép

Tính nng, c im và công dng ca lò hi t ci tru épc im ca lò hi t tru ci ép Lò hi c chia thành 2 kiu là kiu ng la và kiu ng tròn. Lò hi t tru ci ép có áp sut làm vic trên cao, có ba lông trên và phía di c b trí các ca ngi chui vào dn dp và v sinh, sa cha Lò hi ghi tnh – Lò hi t ci | CÔNG TY TNHH LÒ HI MNTECHC IM CH TO CA LÒ HI T CI. Lò hi t ci c chia làm 2 kiu là kiu ng la, và kiu dng tròn.Nhiên liu chính s dng t ch yu là ci, tru, v ht iu, mùn ca ép, ci ép, ci khúc, tru ép,..Vi các loi nhiên liu này hiu sut lò hi có th t n 90%..Lò hi t than và lò hi t ci2 Loi lò hi chính ti th trng Vit Nam là lò hi t than và lò hi t ci. Sau ây, chúng ta cùng tìm hiu v c im, tính nng cng nh u im ca 2 loi lò hi này qua bài vit

Tìm hiu lò hi t ci tru - CÔNG TY TNHH › Tính nng, c im và công dng ca lò hi t ci tru ép › Tt tn tt các loi h thng lò sy g trên th trng hin nay › Tìm hiu v h thng sy g › Cách sa cha lò sy khi gp s c › Tìm hiu hng dn vn hành lò hi t thanc tính và u im ca ni hi t du DOHin nay trên th trng có rt nhiu các loi ni hi công nghip khác nhau nh : ni hi ghi xích , ni hi t than , ni hi t ci , ni hi tng sôi….. nhng ni hi t du là mt trong nhng loi ni hi c la chn và s dng nhiu […]

LÒ HI T THAN | CÔNG TY TNHH LÒ HI MNTECHMUA BÁN LÒ HI T THAN – LÒ HI T THAN. Gii thiu » Hin ti, m bo tính hot ng n nh, an toàn và hiu qu, lò hi ghi xích ca TTC ch thit k vi di công sut t 3 T/H n 40 T/H.

Tng Quan V Ni Hi,Lò hi - noi hoiNi hi - lò hi (Ting anh: steam boiler ) là thit b s dng nhiên liu (than, ci, tru, giy vn…) un sôi nc to thành hi nc mang nhit phc v cho các yêu cu v nhit trong các lnh vc công nghip nh git là, sy g, khách sn …5 loi lò hi công nghip Vit Nam - phân loi chc nngLà lò hi kiu nm ngang ca Công Ty C Phn Phú An Sinh là mt trong nhng sn phm lò hi ang c s dng rng rãi trên khp Vit Nam, ây là loi lò hi c u t nhiu ti mt s nc công nghip nng và ti các nc ang phát trin v sn phm cho lò hi t than, lò hi t ci

SO SÁNH CHI PHÍ CI TRU - THAN, GA,Ta có bng tính sau: 396.000x2x11 = 8.712.000; tng ng nng sut t 22 tn hi và t ht 05 tn nhiên liu. C. TÍNH KH THI: Qua các bng trên ta thy rng vic s dng ci tru giá r làm nhiên liu thay th trong công nghip là cn thit và hiu qu cao.

Related Products
Leave a message