Hội nghị Bình Than – Wikipedia tiếng Việt

Hội nghị Bình Than – Wikipedia tiếng Việt

Hi ngh Bình Than – Wikipedia ting VitHi ngh Bình Than là mt hi ngh quân s do vua Trn Nhân Tông triu tp vào nm 1282 bàn phng hng kháng chin khi quân Nguyên Mông sang xâm lc i Vit ln th hai.. Hi ngh Bình Than c t chc vào tháng 10 âm lch nm 1282 Bình Than, gn vng Trn Xá.Nguyên tác:Gia Bình – Wikipedia ting VitNm 1282, nhà Trn t chc hi ngh Bình Than tng Vn Ti nay thuc xã Cao c, vùng t ngày nay là Gia Bình, tnh Bc Ninh, nht trí chng quân Nguyên Mông. Trn Quc Tun c phong làm Quc công tit ch tng ch huy quân i.Hi An - WikipediaHi An (Vietnamese: [hôj an] ()), formerly known as Fai-Fo or Faifoo, is a city with a population of approximately 120,000 in Vietnam&39;s Qung Nam Province and noted since 1999 as a UNESCO World Heritage Site.. Old Town Hi An, the city&39;s historic district, is recognized as an exceptionally well-preserved example of a Southeast Asian trading port dating from the 15th to the 19th Hi ngh hòa bình Paris, 1919 – Wikipedia ting VitHi ngh Hòa bình Paris din ra nm 1919 là cuc gp mt ca các nc thng trn sau chin tranh th gii th nht thit lp các iu khon hòa bình cho các nc bi trn tip sau tha thun ngng bn ký nm 1918. Hi ngh c t chc Paris có s tham d ca nhng nhà ngoi giao thuc hn Trung tâm Hi ngh Quc gia (Vit Nam) – Wikipedia ting VitTrung tâm Hi ngh Quc gia Vit Nam nm s 57 ng Phm Hùng, Hà Ni và c coi là t hp công trình a nng ln nht ti th ô [cn dn ngun].S kin u tiên din ra ây là Hi ngh thng nh Din àn Hp tác Kinh t châu Á - Thái Bình Dng vào ngày 18 và 19 tháng 12 nm 2006.

Hi ngh Bandung - UnionpediaHi ngh th nht nm 1955. Toàn nhà nm 2007. Bây gi là bo tàng Hi ngh. Hi ngh Á-Phi hay còn gi là hi ngh Bandung là cuc gp g quy mô ln u tiên ca các nc châu Á và châu Phi, din ra t 18–24 tháng t, 1955 ti Bandung, Indonesia. 36 quan h.

Hi ngh Diên Hng – Wikipedia ting VitHi ngh Diên Hng là hi ngh c t chc nm 1284 ti kinh thành Thng Long do Thng hoàng Trn Thánh Tông triu hp các bô lão trong c nc v trc thm in Diên Hng trng cu dân ý, hi v ch trng hòa hay ánh khi quân Nguyên Mông sang xâm lc Vit Nam ln th 2Hi ngh Yalta – Wikipedia ting VitTha thun trong Hi ngh Yalta, còn gi là Hi ngh Krym và tên mt là Hi ngh Argonaut (Yalta còn c vit phiên âm là I-an-ta hoc Ianta), vi s tham gia ca các nhà lãnh o 3 cng quc: Stalin (Tng Bí th ng Cng sn Liên Xô), Roosevelt (Tng thng Hoa K) và Churchill (Th tng Anh), hp t ngày 4

Hi ngh Thành ô – Wikipedia ting VitHi ngh Thành ô (hay gi là Mt c Thành ô) là cuc hi ngh thng nh Vit-Trung trong hai ngày 3-4 tháng 9 nm 1990, ti Thành ô, th ph tnh T Xuyên (Trung Quc) gia lãnh o cao cp nht hai ng Cng sn ca Nhà nc Vit Nam - Trung Quc.Cuc hp mt này nhm mc ích bình thng

Related Products
Leave a message